Sunday, July 26, 2015

Dong Bei Dumpling

Dong Bei Dumpling
642 Yuchengco Street, Binondo, Manila

Xiao Long Bao / July 26, 2015
Pork Dumplings / July 26, 2015
Kuchay Dumpling / July 26, 2015

Most viewed post in the last week